Ontario Public Service Employees Union

Warren (Smokey) Thomas
President, OPSEU/SEFPO

Eduardo (Eddy) Almeida
First Vice-President/Treasurer, OPSEU/SEFPO