Ontario Public Service Employees Union

Events

Monday, September 27, 2021
6:00 PM to 7:30 PM
Virtual
Thursday, October 14, 2021
To Friday, October 15, 2021
9:00 AM to 1:00 PM
Virtual
Monday, October 18, 2021
To Tuesday, October 19, 2021
9:00 AM to 4:00 PM
Virtual
Monday, October 18, 2021
To Tuesday, October 19, 2021
9:00 AM to 4:35 PM
Virtual

OPSEU/SEFPO Affiliates